Heinous

Score
90,422
Kudos
2
I was pro life. Then I met you.
25